This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Het Sona Consortium

De Sona komen voort uit de Dugo en Aquila factie, door een samenwerking van de belangrijkste bedrijven die samen een corporatocratie (land geleid door bedrijven) wilden creëren. In 40 jaar leidde deze corporatocratie tot een systeem waarbij de inkomensongelijkheid zo groot werd, dat er een slavenkaste ontstond die een revolutie ontketende.

 

Na deze revolutie moest er een manier gevonden worden om iedereen schadeloos te stellen. De slaven die onder verschrikkelijke voorwaarden slaaf waren geworden, hadden nog steeds crediteuren. Daar onteigening gezien werd als een onacceptabel alternatief werd de 100 en 0%-wet ingevoerd. Dit betekende dat bij sterven al het openstaande kapitaal 100% belast werd om 0% erfschuld te laten bestaan. Netto heeft deze wet een positief effect gehad op de overheidsuitgaven. Deze wet heeft door de eeuwen heen wel een groot effect gehad op de Sona maatschappij.

 

Verder werd er een Tetras politica opgericht. De wetgevende macht, de rechterlijke macht, de uitvoerende macht en de controlerende macht. De controlerende macht is het meest prestigieuze bestuursorgaan onder de naam Accountancy en Audit (A&A).

 

Door de 100 en 0%-wet zijn de Sona nog ondernemender geworden dan ze al waren.

Mentaliteit

De Sona zien er qua kleding uit als Arabieren,  maar de overeenkomsten houden daar op. Qua mindset lijken de Sona veel meer op de Amerikanen ten tijde van de ‘roaring twenties’ gecombineerd met de huidige ‘fail fast’ cultuur van Sillicon Valley. Grenzeloos optimistisch en snel bereid om te investeren als het om relatief kleine bedragen gaat. Geld is altijd een middel, geen doel op zich: Het gaat erom wat je bereikt met je geld, niet hoeveel je ervan hebt.

Van buitenaf lijken Sona zich op de beurs soms te gedragen als gokkers, toch wordt er in Sona cultuur neergekeken op gokken. Je bereikt niets met geld op een roulette-tafel, maar de kans dat die schoenen met parapluutjes erop een hit worden op Dugo planeten kan het universum veranderen. 

Succes wordt afgemeten aan hoe rijk je je gedraagt. Hoe duurder de tulband, hoe meer status. Hoe meer feesten, hoe meer status. Hoe beter de buikdanseressen, hoe meer status. Hoe duurder de drugs, hoe meer status. Maar ook: Hoe meer research je financiert, hoe meer status. Hoe sexyer je investeert, hoe meer status.  

De algemene Sona-instelling is dat je je geld na de dood toch niet kan meenemen.  Meer kapitaal verzamelen heeft dus alleen zin als je iets groots wilt bereiken. Hoe je dat extra geld tijdens je leven inzet, geeft aan wat je wilt bereiken en hoe je de wereld wilt veranderen.

 

Research

De Sona zijn altijd bereid om “kleine bedragen” te investeren in research. Zelfs een vuilnisman is bereid om een 10 tot 20 sonuren te investeren in ingrediënten om een nieuw soort cakeje te ontwikkelen. Voor mensen met miljoenen zijn deze bedragen echter een veelvoud. Als je miljardair bent, dan is een miljoentje investeren goed te doen.  

 

Research bij de Sona is dus bijna altijd doelgericht. De onderzoeker en investeerder delen een goudgerande droom of een verheven visie. Fundamenteel onderzoek wordt bijna nooit gedaan, omdat dit gezien wordt als het najagen van een ‘fata morgana.’

 

Fundamenteel onderzoek bestaat wel, maar is zeldzaam. Fundamenteel onderzoek wordt voornamelijk gefinancierd door stokbejaarde en doodzieke Sona: Zij geven bijna altijd voor hun dood hun fortuin weg aan aan (fundamenteel) onderzoek, gezien de 100% erfbelasting. Ze hopen hiermee alsnog de geschiedenisboeken te behalen, als dat onderzoek na hun dood waardevol bleek te zijn.

 

Investeren mag alleen bij leven, het is niet toegestaan contracten op te stellen dat bij overlijden geïnvesteerd wordt. Verder: Eventuele baten die voortkomen uit de investering na overlijden, zijn ten alle tijden voor de staat.

Economie

De belangrijkste uitvinding van de Sona is de Sonuur. Specifiek betekent dit dat energiebedrijven door het hele universum Sonuren kunnen uitgeven. Een enkele Sonuur kan op elk moment omgewisseld worden tegen een hoeveelheid energie en energiebedrijven mogen niet meer Sonuren uitgeven dan de hoeveelheid energie die ze kunnen produceren in een week. In de praktijk worden Sonuren praktisch nooit omgewisseld gezien de praktische bezwaren. Alleen energiebedrijven wisselen onderling hun waardepapieren uit en houden elkaar daarmee in de gaten, wat er voor zorgt dat de flux aan de geldscheppende aanbodzijde gewaarborgd blijft.

 

Rechtspraak

Het rechtssysteem van de Sona is gericht op schadeloosstelling. Indien het voor een bedrijf of persoon onmogelijk is om de schade te verhalen, dan wordt respectievelijk zijn sector of familie aansprakelijk gesteld (in sommige gevallen beiden). Waar bij de Aquila de hereducatie van criminelen bij de staat ligt en bij de Dugo criminelen de Karangalan in gegooid worden, ligt bij de Sona de hereducatie bij de sector of familiesfeer. Een herhalende crimineel raak je gewoon in de portemonnee. 

Bij faillissement ontstaat er altijd een circus om te bepalen welke schulden er van het bedrijf zijn en welke van de eigenaar. Net zoals bij het rechtssysteem gaat de Sona Staat er vanuit dat iedereen elkaars boekhouding in de gaten houdt, zodat misbruik geminimaliseerd wordt.  

 Het uitwisselen van je boekhouding is daarmee een belangrijke sociale en professionele aangelegenheid. In de praktijk wordt vaak volstaan met het uitwisselen van een overzicht welke verzekeringen er afgesloten zijn. Alleen bij langere (bedrijfs-) contracten en huwelijken wordt het uitwisselen van de gehele boekhouding als noodzakelijk gezien.

 Bij de Sona word je volwassen indien je de schuld aan je ouders voor je opvoeding afbetaald hebt. Indien je bij je familie weer in de schuld komt te staan, dan wordt je weer kind. Indien je zelf kinderen hebt, krijg je dezelfde status als je eigen kinderen en vallen jullie samen onder de voogdij van je ouders. Indien zelfs je ouders je schulden niet af kunnen betalen, dan wordt je kind van je familie, of in extreme gevallen kind van al je neven en nichten enzovoort. Pas als je je schulden weer hebt afbetaald, word je weer volwassen. .

 

Schulden en vermogen zijn ten alle tijden persoonlijk en zijn onerfbaar van ouder op kind. Binnen de Sona is er een 100% erfbelasting om de erfverliezen op te vangen.

Politiek

Het belangrijkste doel van de politiek is ervoor zorgen dat de flux wordt gewaarborgd. De flux is het Sona alternatief voor financiële stabiliteit. De Sona realiseerden zich als eerste dat economische stabiliteit niet te garanderen is. Waar wel naar te streven is, is om de correctie en aanpassing zo snel mogelijk door te voeren. Zo voorkom je de noodzaak voor excessieve correcties. De Sona noemen dit de flux waarborgen.

 

De Sona komen voort uit de Aquila en de Dugo die beiden op hun manier deze onmogelijke stabiliteit willen realiseren. Zowel de monopsonistische neigingen van de Aquila, als de corporativistische neigingen van de Dugo zijn door hun geschiedenis onaanvaardaar voor de Sona. De bedrijven die de grondleggers waren van de Sona probeerden deze twee methodes te combineren met desastreuze gevolgen.

 

In de ogen van de huidige Sona faalden beide systemen en hun combinatie, omdat beide partijen de inherente instabiliteit van het bestaan probeerden te bedwingen. Door standaardisatie (Aquila) of staatsbedrijven (Dugo) werden er kunstmatige barrières gebouwd. Achter deze kunstmatige barrières bouwt er risico op en volgens de Sona is het onvermijdelijk dat deze barrières ooit kapot gaan. Excessieve en ongecontroleerde correcties zijn dan onvermijdelijk met alle negatieve consequenties van dien.

 

Uiteindelijk is het verstandiger om risico’s gelijkmatig hun effect te laten hebben. Hoe eerder hoe beter. Een bedrijf wat zijn levensvatbaar verliest, wordt het onmogelijk gemaakt om verdere schuld op te bouwen. Verder worden looptijden van derivaten aan banden gelegd en zijn accountants verantwoordelijk indien activa/passiva verkeerd worden geëvalueerd. Opmerkelijk is dat bedrijven in de keten inclusief accountants in Sona space aansprakelijk zijn om alle negatieve gevolgen van bedrijfsvoering te dragen.    

 

Gezien de manier van financieren van de overheid kent de Sona politiek een cyclus die doet denken aan veel bedrijfscycli. Aan het einde van het kalenderjaar moet een Sona-politicus ofwel zijn budget in z’n geheel opmaken, of in uitzonderingssituaties als een gek besparen om aan zijn quota te voldoen. Meestal wordt er door het jaar heen zoveel mogelijk bezuinigd om in Q4 te exploderen met activiteit en projecten, waarna het jaar erna de budgetloze maanden eraan komen.

 

In de jaren waarin er verkiezingen zijn, verandert deze cyclus vaak op basis van de prognoses. (zeker politici die niet herkozen worden, willen nog wel eens grote risicovolle veranderingen inzetten in hun laatste jaar. Soms gaat dat goed en worden deze politici generaties later nog geroemd, soms resulteert dit grote schulden).

 

Politiek proces[h]

De Sona politiek is een combinatie van een meritocratie, technocratie en een democratie. Er is sprake van een Tetras Politica, waarmee de taken verdeeld worden. De hoofden van de wetgevende macht, rechterlijke macht[i][j] en uitvoerende macht vormen samen de commissie die aan het hoofd staan van de Sona. De controlerende macht heeft vetorecht en mag aansturen op een novelle (amendement zonder de inhoud te kunnen bepalen).

 

De eerste stap om politicus of politiek adviseur te worden, is om een test af te leggen. Deze test wordt gecreëerd door de controlerende macht: het bestuursorgaan Accountancy en Audit. De test is gebaseerd op de huidige regelgeving van een van de drie andere machten. Alleen de huidige politici die met het onderwerp te maken hebben, worden geconsulteerd voor de vragen. Alleen het bestuursorgaan Accountancy en Audit heeft geen test. Het meest prestigieuze bestuursorgaan is alleen binnen te komen door verkozen te worden.

 

Het verschil tussen een politicus of een politiek adviseur hangt af of de persoon verkozen is: Hoe hoger je score op de deeltesten hoe hoger je komt op de kieslijst. Normaal gesproken zijn er minder functies te vervullen dan dat er mensen zijn die de test succesvol afronden. Per functie worden de twee best scorende kandidaten tegen elkaar gezet, de Sona kunnen hier eens per vier jaar in augustus op stemmen. De persoon die gekozen wordt, gaat naar het bestuursorgaan Accountancy en Audit. De persoon die niet gekozen wordt, gaat naar de functie waar de gekozene op moet toezien.

 

De onverkiesbare deelnemers worden automatisch politiek adviseur. Een aantal daarvan worden gekozen als directe assistent. Veel van hun tijd wordt besteed aan het organiseren van de politieke adviseurs. De rest van de politieke adviseurs zijn oproepbaar door iedereen van hun respectievelijke bestuursorgaan om een zaterdag of zondag per maand arbeid te verrichten voor hun bestuursorgaan tegen een minimale vergoeding. Verder heeft een politiek adviseur het recht om eens per maand een voorstel tot beleid in te dienen, wat gelezen moet worden door een directe assistent van de bewindsvoerder.

 

De vier bestuursorganen zijn:

  • Accountancy en Audit  (A&A; controlerende macht, meest prestigieus)
  • Beleid en Procedures (B&P; wetgevende macht)
  • Juridisch en Processen (J&P; rechterlijke macht)
  • Strategie en Planning (S&P; uitvoerende macht)

 

De A&A mogen geen politieke adviseurs aansturen, die vallen allemaal onder hun respectievelijke P (B&P, of J&P, of S&P).

 

Politiek in de praktijk

De beste manier om de politiek in te komen is politiek adviseur worden. De politieke adviseurs zijn de bureaucratische ruggengraat van de Sona politiek en vallen onder een van de P-gebieden. De organisatie van de politieke adviseurs is meestal ad hoc georganiseerd door een van de directe assistenten.

 

Beroepsadviseurs

 De belangrijkste vraag is hoeveel beleidsonderwerpen je wilt laten testen. Alle klussen worden onderverdeeld onder politieke adviseurs die op een bepaald beleidsonderwerp getest hebben. Een van de strategieën om als beroepsadviseur verder te komen is op veel beleidsonderwerpen testen. Hoe meer beleidsonderwerpen je op test, hoe groter de kans dat je automatisch geselecteerd wordt. Hoe vaak je positief werk hebt afgeleverd voor een politicus heeft direct impact op de kans om aan het einde van het jaar ingehuurd te worden voor de jaarlijkse overheidsprojecten.

 

Single issue-adviseur

Sommige mensen testen alleen een enkel onderwerp. In sommige gevallen is dit omdat het onderwerp obscuur of saai is. Obscure & saaie onderwerpen kunnen lucratief zijn: Als weinig adviseurs voor beschikbaar zijn, worden de vergoedingen automatisch hoger. Andere redenen zijn omdat alleen een klein gedeelte van de beleidsonderwerpen interessant zijn voor de persoon in kwestie.

 

Veel Sona zijn single issue-adviseurs.

[k]

 

Het Stelsel van Centrale Banken

Een van de belangrijkste taken van het Stelsel van Centrale Banken is het bepalen van het budget van de overheid. Het SCB schat in of inflatie of deflatie gewenst is en past de overheidsfinanciën hierop aan.

 

Verder fungeert het stelsel van SCB als achtervang van de economie en de systeemfouten die aanwezig zijn. Bij sector-faillisementen wordt het restant van de wat er nodig is om de schade te repareren verhaalt op de volledige economie.