This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

De Aquila op Eos

“Als deze kolonie een succes wordt zullen alle facties dit vieren, maar als de kolonie faalt krijgt de Republiek de schuld. Dat is waar we staan. Welkom op Eos, Legionairs.” - Gouverneur Tiberius Quartus tegen zijn onderofficieren, 2 november 239

De Aquilaanse kolonisten op Eos hebben een sterk militair component - ongeacht of ze nu medici, ingenieurs of wetenschappers zijn, ze die zijn Aquila burgers en zijn daarmee vaak soldaten of veteranen. Aanvankelijk heeft het ICC de leiding aan de kolonie gegeven aan de Republiek en was het Sergeant-Majoor Tiberius Quartus die in tijd van nood de rol van militair Gouverneur heeft vervuld. Onder zijn leiding is het Conclaaf ontstaan en de basis gelegd voor de Eos Colonia zoals die nu bestaat. Eind januari 240 is de macht overgedragen aan de door het ICC aangewezen Gouverneur Halina Agati Iskandu, en daarmee ook de eindverantwoording over het reilen en zeilen van de kolonie. Ook heeft Sgm. Quartus daarbij zijn functie binnen het Conclaaf neergelegd zodat er op dit moment alleen nog civiel personeel dient als bestuurlijk orgaan van de kolonie.

Sinds die periode is de factie haar posities en verantwoordelijkheden aan het herevalueren en opnieuw indelen om meer multi-factioneel te werk te gaan en meer ad-hoc expertise aan te bieden dan een hele commandostructuur te vullen met louter Aquilanen. Het is een zware taak die desalniettemin met stevig doorwerken wordt aangepakt.

Rangen, eenheden en dagelijkse bezigheden

Omdat Eos een kolonie is op de periferie bestaat het contingent vooral uit soldaten en specialisten - het is dan ook zeldzaam om met een rang hoger dan E4 (Specialist / Korporaal) aan Eos te worden toegewezen. Ze worden aangestuurd met een klein kader onderofficieren die dienen als teamleiders die weer worden gecoördineerd door een officier. De eenheden werken veel samen voor de algemene veiligheid, en zijn vaak voor buitenstaanders moeilijk van elkaar te onderscheiden vanwege de uniformen.

Om integratie op Eos te faciliteren met niet-Aquila kolonisten is het de soldaten en specialisten toegestaan om elkaar aan te spreken met de voornaam en civiele titel. Voor de bevordering van integratie en om veiligheidsredenen worden op Eos gelegerde officieren niet gesalueerd.  Voor bezoekers en hoogwaardigheidsbekleders gelden deze regels niet, en deze dienen dan ook ten allen tijde te worden aangesproken met volledige titulatuur en gesalueerd door alle op Eos gelegerde Aquila militairen als hun rang dat vereist.

De Aquila eenheden op Eos hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden en expertises, en opereren op dat niveau autonoom met een breed mandaat om naar eigen inzicht in te vullen. Teams houden de onderofficieren en civiele leiding op de hoogte van vorderingen, doorbraken en problemen, en eventuele nieuwe opdrachten worden dan ook weer via hen bij de eenheden belegd. Er is elke dag in de ochtend wel een korte bijeenkomst om elkaar op de hoogte te houden, en in tijden van crisis zijn er meer contactmomenten.

In de afgelopen maanden zijn er ook de nodige kaartclubjes, vriendschappen en relaties ontstaan, die ervoor hebben gezorgd dat met name de andere facties niet een anoniem blok geüniformeerde soldaten zien maar een groep individuen waar best lol mee te beleven valt. Het heeft ook geleid tot een ontspannen houding onder elkaar met als voordeel dat spanningen tot een minimum blijven ondanks de hoge werkdruk en de lange dagen. Want of ze nu Civitas of Legionair zijn, de natuurlijke neiging van aanwezige Aquilanen op Eos is om zich zo nuttig mogelijk te maken.

Relaties met andere facties op Eos

Aquilanen hebben vanwege hun aanwezigheid en taken veel contact met alle andere facties. Hoewel dit niet altijd even soepel verloopt heeft het Bastion tot nog toe naar tevredenheid gefunctioneerd, zeker gezien alle verrassingen die de planeet Eos voor de kolonisten in petto had. 

Dugo Imperium

Voor aanvang van de missie werd door de Aquilanen verwacht dat hun oude vijand het grootste probleem zou gaan worden voor het effectief leiden van de kolonie. Het ICC heeft immers een Dugo voorzitter, en welke van hun adel of militairen zou zich laten commanderen door een stuk adelaarsgebroed? Eenmaal op Eos waren er wat spannende momenten, maar zelfs met alle verschillen tussen de twee facties waarderen ze elkaar om een simpele reden: ze weten wat ze aan elkaar hebben. De Dugo zijn een belangrijke factor geweest in het slagen van het Conclaaf en samen met Militair Gouverneur Quartus diende Pandac Catambay al vanaf het begin als vertegenwoordiger voor het Imperium. Inmiddels is de militaire regering onder bevel van de Aquila overgedragen naar een civiele regering onder leiding Gouverneur Halina Agati Iskandu in een vreedzame transitie - iets dat in al eeuwen niet was gezien, een mooi symbool voor het ICC en het welslagen van de Eos missie.

Als hoofd verantwoordelijken van het corps diplomatique op Eos hebben de aanwezige Dugo adel de zaken goed op orde en ook op mediavlak hebben ze veel bijgedragen voor een positieve publieke perceptie over gebeurtenissen op Eos. Als enige andere factie die ook een formeel militair contingent heeft gestuurd is er wat rivaliteit tussen beide facties op dat vlak, maar dat heeft zich beperkt tot een serie ‘vriendschappelijke’ incidenten. Op het slagveld werken de eenheden adequaat samen en gedeelde missies zijn een redelijk succes gebleken. Het belangrijkste resultaat van de coöperatieve missies is een gezond respect voor elkaars capaciteiten ondanks verschillende standpunten en culturen - en dat is voldoende gebleken om effectief samen te kunnen strijden. Er wordt inmiddels voorzichtig gesproken over een beperkt uitwisselingsprogramma in vooral medisch personeel voor missies buiten de kolonie.

De Republiek en het Imperium hebben op Eos in elkaar niet noodzakelijk vrienden gevonden maar kritische bondgenoten die er tot nog toe bereid zijn om er samen uit te komen voor het welslagen van de kolonie. Dit verloopt ondanks strubbelingen positief genoeg dat beide facties de samenwerking zoals die nu is willen voortzetten. 

Ekanesh Theocratie

Als facties werken de Aquilanen en de Ekanesh al veel samen, en op Eos is dit niet anders. De Ekanesh Prisci zijn specialisten en raadgevers in spirituele en psycho-actieve zaken, en hun activiteiten dragen sterk bij aan het moraal van de Aquila. Als factie met de kleinste vertegenwoordiging hebben ze desalniettemin grote invloed vanwege de unieke eigenschappen van de planeet Eos en de soldaten houden dan ook tijdens hun missies graag een plekje vrij voor een Ekanesh als deze mee kan. Bij met name het verslaan van het wezen die de lokale bevolking veranderde in golven nietsontziende barbaren hebben de Prisci een beslissende rol kunnen spelen terwijl de Aquila hen veilig hielden. Redelijkerwijs valt te verwachten dat hier de komende tijd alleen maar meer behoefte aan gaat zijn.
De belangrijkste zorg van de Aquila over de Ekanesh is dat hoewel de tele-psychische krachten van de Ekanesh niet hetzelfde zijn als degene die de vijand inzet ze er wel aardig wat op lijken. Wat precies de relatie is tussen de buitenaardse wezens en de bron van de krachten van de Prisci  is onbekend, en dat baart de Aquila zorgen.
 

Pendzal Clans

De manier hoe Aquila en Pendzal met elkaar omgaan is altijd interessant geweest. De op orde en regelmaat gestoelde Aquila en de vrijheidminnende Pendzal hebben veel gemeen en veel verschillen, en dit typeert ook de situatie op Eos. Terwijl bepaalde Pendzal de enigen zijn die worden vertrouwt met zaken zoals het Portaal en de stroomvoorziening worden andere Pendzal actief gemeden om hun gladde gedrag en botte manieren. Er is veel frustratie over het niet nakomen van afspraken en het is dan ook de Pendzal vertegenwoordiger van het Conclaaf die het vaakst incidenten moet gladstrijken en gemoederen bedaard.

Als extra complicatie lijken de nodige zwaar bewapende Pendzal kolonisten in hun persoonlijke geschiedenis ergens wel een keer problemen te hebben gehad met militairen in het algemeen en Legionairs in het bijzonder, en hierdoor reageren ze slecht op zaken die voor de Aquilanen als routine-beveiliging worden gezien zoals controle van ID-kaarten en het beveiligen van de kolonie. Het opbouwen van relaties met deze kolonisten gaat erg moeizaam, en de Aquila beginnen zich inmiddels af te vragen of dat niet de reden is dat ze naar Eos zijn gestuurd.

Gelukkig wordt er op persoonlijke basis wel goed samengewerkt, en hierdoor hebben de Aquila geleerd dat het meestal slimmer is om afspraken te maken met individuele Pendzal dan met groepen. Op deze manier zijn er al meerdere missies tot een goed einde gebracht met inbreng van beide facties. Gehoopt wordt om deze voorbeelden te gebruiken om uiteindelijk een betere sfeer te creëren op de kolonie. 

Sona Meritocratie

De Sona zijn lang een pijnpunt geweest op de kolonie. De Sona bijdrage was wat betreft kolonisten al niet groot, en na de eerste week kozen zij er allemaal voor om weer naar huis te vertrekken. Ook bleek de kolonie grote schulden te hebben bij de Sona, geld wat was geleend aan de kolonisten die inmiddels gedood waren, en deze schuld had de kolonie geërfd. Relaties werden op scherp gezet toen een groep feestvierende Sona op Eos ter verbetering van het moraal drugs verspreidde, en de Aquila beveiliging hier doortastend op reageerde.

Schoten werden gewisseld, en een diplomatieke rel was geboren. Aan de ene kant verontwaardigde Sona die een slechte crediteur en gastheer zagen, aan de andere kant de Eos kolonie die de Sona zag als ‘feest-factie’ die wel de lusten wilde van het onderzoek op Eos maar niet de lasten. Na excuses en een charme-offensief waren de relaties iets beter en kon er worden gesproken over Sona kolonisten op Eos.

Zodra er daadwerkelijk weer Sona op Eos waren ging het direct een stuk soepeler, en Sona expertise is al op meerdere momenten een meerwaarde gebleken bij missies op Eos zelf. Ook zijn ze gekomen met een plan om de vele interessante technologische ontdekkingen die er zijn gedaan te gebruiken als methode om geld en middelen voor meer research op de planeet te krijgen. En nu er een Deep Space Mining operatie is opgezet door Mano Dayak met steun van de Legionairs komen er ook regelmatig grondstoffen binnen die voor het Bastion broodnodig zijn. Het lijkt er op dat de problemen met de boekhouders nu in het verleden gaan behoren.


 

De eenheden

De volgende legeronderdelen zijn aanwezig op Eos. 

ADMP - Aquila Department of Military Police

Op basis van de eerste rapporten van Eos is besloten dat deze planeet een ADMP eenheid nodig had, en kort daarop is de Vexilium Securitatem Quattuor opgericht en naar de planeet gestuurd. Aldaar hebben ze hun specialistische taken snel opgepakt en zijn ze een belangrijke factor in de beveiliging van de kolonie. Gedurende het militaire gouverneurschap van de Aquila hebben ze gezorgd dat alle Legionairs zich aan de regels hielden zoals opgesteld door het Conclaaf en de ICC.

Nu de kolonie stabiel draait heeft de ADMP er ook de taak van strategische coördinatie bijgekregen. Ze verlenen hiermee een stuk ondersteuning voor informatie consolidatie, missie planning en het inzetten van de juist expertise. Ook werken ze aan de herinrichting van de Ops ruimte om deze efficiënter te laten draaien.

VAS CCCLI 

Naast een grote hoeveelheid frontlinie eenheden en eenheden die directe steun leveren aan de frontlinie, bezitten de Legiones Aquila een scala aan manschappen die indirecte steun verzorgen. Deze eenheden zijn normaliter gegroepeerd in taakspecifieke onderdelen, om een zo groot mogelijke focus op een bepaald astronomisch of geografisch gebied te garanderen. Soms, voor simpele opdrachten, kan een eenheid bestaan uit wetenschappers binnen eenzelfde discipline. Meestal echter zijn de opdrachten complex genoeg dat er personeel uit meerdere disciplines komt. Dit zorgt er enerzijds voor dat er een goed administratief overzicht is voor de regering, maar dit levert vooral een complementair effect op, zodat de verschillende disciplines elkaar kunnen aanvullen bij het uitvoeren van hun taak en zo een verhoogde efficiëntie behaald kan worden. Deze wetenschappelijke teams worden ingezet om de eigen Legiones Aquila te verbeteren en de vijand, welke deze dan ook is, te doorgronden. Dit gebeurt, onder andere, op technisch, medisch en psychologisch niveau. Voor het gemak van herkenning zijn VAS uitgerust met witte baretten of petten tijdens niet-gevechtssituaties. Tijdens een gevecht zijn ze, zoals standaard binnen de Legiones, uitgerust met diverse vormen van ballistische helmen en pantser. Eenheden bestaan op papier uit de gebruikelijke acht man, maar in de praktijk is een dergelijke hoeveelheid niet nodig en wordt een eenheid niet tot die grootte aangevuld.

De Vexilium Auxilium Scientale CCCLI - Wetenschappelijke Hulptroep 351 - is zo’n ondersteunende eenheid binnen de Legiones Aquila. Ten behoeve van de missie op Eos is uit de poule van specialisten een nieuwe VAS samengesteld, de 351ste sinds de Scheuringsoorlogen. Deze eenheid bestaat uit personeel afkomstig uit diverse wetenschappelijke velden, te weten biomedisch, exobiologisch, scheikundig, fysisch, historisch en linguïstisch. De soldaten zijn, zoals gebruikelijk, uit hun eerdere eenheden overgeplaatst en hebben nog maar een korte tijd met elkaar opgetrokken voordat ze zijn ingezet op Eos. Op dit moment bestaat de eenheid uit vier man en zijn ze nog niet aangevuld tot een hoger aantal. De taak van de eenheid is het onderzoeken van nieuw materiaal dat op Eos gevonden wordt en het ondersteunen van de frontlinie eenheden van het Interplanetair Collectief.

SAVIOR

Dit staat voor Special Agents for Various Intergalactic Operations and Requests. Savior is een vorm van civiele politie, met als voornaamste taak het beschermen van civiele rechten. Savior bestaat voornamelijk uit militairen en ex-militairen, maar in uitzonderlijke gevallen wordt ook civiel personeel geaccepteerd. Hoe dan ook, Savior personeel is uitsluitend Aquila en Civitas. Tijdens een missie kan een officier tijdelijk non-Aquila personeel aannemen totdat de missie afgelopen is.

Bij de oorlogsverklaring aan het buitenaardse ras op 1 december is Savior tijdelijk een volwaardige militaire eenheid geworden toen alle reservisten automatisch werden teruggeroepen naar actieve dienst. Ondanks hun civiele karakter hebben ze gedurende de oorlog wat betreft inzet en daadkracht niet onder gedaan voor militaire eenheden en op meerdere missies gediend als auxilia voor met name CMXCI.

Legio Viridis III - “Rapax”

Het Derde Viridiaanse Legioen is op het eerste gezicht een standaard legergroep met het belangrijke onderscheid dat ze alle apparatuur en materialen testen die in de toekomst moeten gaan dienen als standaard uitrusting voor alle Legionairs. Als zodanig worden ze ook gebruikt als “demonstratie & moraal Legioen” door de verschillende Aquilaanse nieuwsdiensten en de MWR afdelingen van de Bellator Aquila. De dames en heren van de Legio Rapax doen het altijd goed op de holovids en worden hierdoor nog wel eens gezien als parade-paardje en praal-Legionairs.

Niets is echter minder waar. Rapax neemt de taak van het testen van nieuwe materialen uitermate serieus en een houding van onverbiddelijk professionalisme doordringt alle operaties en testscenario’s met experimentele wapens, pantsers, krachtvelden en voertuigen. Veld-certificatie kan jaren duren, zeker als er gebreken worden geconstateerd - voor deze Legionairs is elke nieuwe technologie verdacht tot deze heeft bewezen robuust en betrouwbaar genoeg te zijn voor dienst in de Legioenen. Daarbij is het belangrijk dat ze het vertrouwen uitstralen in de nieuwe technologieen die ontwikkelt worden. Anderen mogen morren dat Rapax alles als eerste krijgt, maar alle Legionairs voelen zich beter wetende dat Rapax heeft afgetekend op de kwaliteits- en duurzaamheids-testen van hun nieuwe spullen.

Naast deze belangrijke taak voert de Legio Rapax alle taken uit die worden verwacht van een standaard planetair Legioen zoals bescherming, patrouilles en reageren op potentiële brandhaarden. Als zodanig is er een contingent van de Legio Rapax aanwezig op Eos onder het bevel van Sgt. Domitius.

Legio Venatores - CMXCI

Binnen de Legiones Aquila bestaat de Legio Venatores - het Jagerslegioen - uit compacte zelfredzame eenheden die voor kortere of langere termijn worden ingezet op bijzondere missies waarbij minimale inzet van troepen en bronnen gewenst is. Dit heeft als resultaat dat de meeste van deze eenheden dienen op of nabij grenswerelden en buitenkolonies.

CMXCI - Eenheid 991 -  is een versterkt Contubernium wat sinds oktober 239 op Eos gelegerd is. Na ruim vijf jaar te hebben gediend rond Viridis, Noctua en Ziamlia als anti-piraterij eenheid kregen ze de opdracht om naar Eos te vertrekken. Aangekomen op Eos bleken alle tot dan toe aanwezige kolonisten waren gedood incluis alle officieren, en hierdoor heeft de eenheid snel de kern moeten vormen van de nieuwe organisatiestructuur.

De bevelhebber van de eenheid heeft gediend als militair Gouverneur van de kolonie tijdens de roerige herbouw, en hierdoor heeft de rest van de eenheid hun talenten ingezet binnen veel deelprojecten zoals digitale beveiliging, koloniale infrastructuur en verkenning van de planeet. Wat betreft indeling en structuur is Eenheid CMXCI een standaard team binnen de Legio Venatores, met een uitgebreid aantal specialisaties voor maximale flexibiliteit. Dit maakt ze breed inzetbaar maar ook erg druk, en in de loop van hun tijd op Eos hebben ze veel van hun taken overgedragen naar de gearriveerde eenheden die beter zijn toegerust voor deze specifieke taken.

Met het uitbreken van de oorlog is de eenheid weer intensiever missies gaan draaien, en vormt vaak een kern van een missieteam waar naarmate daar behoefte aan is expertises van andere eenheden en facties aan worden toegevoegd. Het was zeldzaam dat de eenheid in zijn geheel op missie ging toen hun bevelhebber opereerde als Gouverneur maar nu de regering weer in civiele handen is besteed deze eenheid ook weer de nodige tijd in het veld.

  

Het 4e Viridis Res Civitas Bataljon

Het 4e Res Civitas biedt ondersteuning op gebied van informatie & inlichtingen aan diverse missies van de Legiones Aquila. Dit kan zowel op afstand zijn als dat er een inlichtingenofficier gedetacheerd is bij een eenheid gedurende een specifieke missie.

De eenheid is formeel gelegerd op Viridis zelf in het Panopticon - een van de zwaarst beveiligde gebouwen in de Republiek. Hier komt informatie samen uit alle uithoeken van Aquila ruimte, en worden na diepgaande analyse strategieën geformuleerd tegen alle mogelijke vijanden, binnen- of buitenlands. Officieren van deze eenheid zijn zeldzaam in de buitengebieden en een waardevolle toevoeging aan de bevelvoerende staf van generaals vanwege hun kennis, kunde en connecties. Het bataljon heeft een adjudant aan Eos toegewezen, en zo heeft de kolonie een directe lijn met het opperbevel ondanks de grote afstand tot de kernwerelden.

 

Moraal, Welzijn & Recreatie

Ondanks dat ze maar een zeer klein onderdeel zijn van de Aquila strijdmacht bekleed het personeel van de MWR-divisies een unieke positie. Hun expliciete doel is zorgen dat de kwaliteit van leven van militairen zo dicht mogelijk tegen de levenstandaard van de Civitas aanligt die ze beschermen ongeacht waar ze zijn gelegerd. Zelfs de meest professionele en gemotiveerde legionairs kunnen ontmoedigt raken door de primitieve omstandigheden, langdurig gebrek een faciliteiten en pure verveling. Ervaring leerde als snel dat soldaten onder deze omstandigheden onverstandige en zelfs schadelijke dingen gaan doen om toch aan vertier te komen.
De MWR monitort, evalueert en neemt stappen om dit te voorkomen. Soms zijn dit kleine dingen zoals maaltijden van thuis, een wekelijkse data-stick met holovids, regelmatige postbezorging of een goed feestje. Het kan ook zijn dat een structurelere aanpak noodzakelijk is zoals het aanleggen van sportfaciliteiten of het laten bouwen van een bar.
Staf van de MWR worden solo of in kleine groepjes gestuurd naar probleemplekken om dit in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Aangezien het succes van hun missie afhangt van succesvolle interactie en integratie met lokale troepen krijgen ze vaak ook een tijdelijke rang toegewezen die hoger of lager kan zijn dan hun daadwerkelijke rang. Ze bewandelen vaak het moeilijke pad tussen procedures en een informele omgang om uit te vinden wat de behoeftes zijn van de lokale troepen en moraalproblemen aan te pakken. Belangrijke nevenactiviteiten zijn begeleiding op diplomatieke functies voor (onder-)officieren, het organiseren van reünies en activiteiten voor gezinsleden van militairen.
Vrijwel elke basis heeft een permanente aanwezigheid van de MWR, en er is een grote groep reizende experts die met name in de periferie en op geïsoleerde buitenposten zorgt dat militairen hun werk optimaal kunnen blijven doen. Eos heeft de aandacht van de MWR om de moeilijke omstandigheden, diplomatieke verwikkelingen en hoge mate aan interactie met leden van andere facties.