This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Appendix 8 - De planeten

 

De Dugo kennen elf planeten: negen in het oude gebied, twee in het nieuwe. Iedere planeet huisvest verschillende legereenheden, verenigd onder de noemer van een planetair leger.

 

Cabatu

Planeet type: Terrestriaal

Gemiddelde temperatuur: 15 °C

 

De planeet

Cabatu is een van de meest omstreden planeten in het rijk van de Dugo. Deze planeet is de aanleiding geweest van de Uitbreidingsoorlog in 20NT. Zowel de Aquila als de Dugo hadden koloniën op deze planeet. Toen de Dugo een vloot stuurden om de veiligheid van zijn kolonisten te waarborgen reageerde de Aquila door een eigen vloot te sturen en het vuur te openen. Het heeft nog vele generaties geduurd, tot ver na de Uitbreidingsoorlog, voordat de Dugo permanente en totale controle kreeg over de gehele planeet. Tot op de dag van vandaag worden hier nog steeds gevechten gevoerd met separatisten. Dit zijn over het algemeen afstammelingen van de originele Aquila kolonisten, die met terroristische acties proberen de Dugo zo ver te krijgen Cabatu over te geven aan de Aquila. De vermoedens zijn sterk dat deze terroristen in het geheim gesteund worden door de Aquila.

 

Door de maatschappelijke onrust kent Cabatu weinig cruciale faciliteiten. Door zijn ligging zo dicht bij de grens van de Aquila is ze echter van groot strategisch belang. Ook geldt deze planeet onder de Dugo als status symbool, representatief voor de overwinning op de Aquila.

 

Batongbayal

 Planeet type: Karbonaat

 Gemiddelde temperatuur: -72 °C

 

De planeet

 

Batongbayal is, ondanks zijn onherbergzaamheid, één van de belangrijkste planeten van de Dugo. De bijzonder zeldzame samenstelling van de planeet maakt dat ze rijk is aan ontelbare soorten metalen. Bij de ontdekking van deze planeet gedurende de Uitbreidingsoorlog is er hevig gevochten tussen de Aquila en de Dugo om deze planeet veilig te stellen. Hoewel de Dugo uiteindelijk de overwinning hebben behaald heeft het nog tot 39NT geduurd alvorens er permanente koloniën en ontginningsfaciliteiten gebouwd werden.

 

De mijnkoloniën die nu over heel Batongbayal verspreid liggen bestaan vooral uit reusachtige ondergrondse ontginningsfaciliteiten en verwerkingsinstallaties. Deze zijn verbonden door een uitgebreid netwerk van tunnels die diep door de dikke metallische korst van de planeet lopen. Alle koloniën worden beschermd door uiterst zware verdedigingsinstallaties, en de planeet wordt permanent bewaakt door verscheidene legerkorpsen.

 

Hideyoshi

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 17 °C

 

De planeet

 

Hideyoshi is in vrijwel alle opzichten de belangrijkste planeet van de Dugo. De planeet wordt gedomineerd door enkele gebieden van reusachtige, grote gecentraliseerde steden, die ieder vele inwoners telt. Het meeste van de gebieden die niet door verstedelijking zijn ingepalmd worden gebruikt om te voorzien in de voedsel behoeften van deze steden. Een enorm groot percentage van alle politieke, militaire en economische activiteiten binnen de Dugo wordt gereguleerd, gecontroleerd en gestuurd vanaf deze planeet. Het senatorisch paleis is hier gevestigd, alsmede een belangrijk deel van de aristocratische families.

 

Nog belangrijker is de aanwezigheid van Malangit, de paleis-stad van de Maykapal. Dit paleis, een omvangrijke stad van ornamentale gebouwen die stuk voor stuk tot in de kleinste details tot meesterwerken zijn gebouwd, omvat een gebied ter grote van een klein land. De enige taak van de inwoners van dit paleis is het permanent op orde houden van alle faciliteiten van het paleis, en voorzien in alle behoeften van de Maykapala familie die hier haar intrek heeft.

 

 Door het enorme praktische en symbolische belang van Hideyoshi voor de Dugo telt deze planeet als een van de zwaarst beschermde planeten in het gekende universum, met een onbekende hoeveelheid planetaire kanonnen en vele oorlogsplatformen in permanente baan rond de planeet.

 

Hiroto

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 23 °C

 

De planeet

 

Hiroto telt als een van de meer afgelegen en onbelangrijkere planeten binnen de grenzen van de Dugo. Hoewel het een leefbare atmosfeer heeft is het relatief arm aan grondstoffen. Door zijn afgezonderde ligging word het ook strategisch als weinig significant beschouwd. De voornaamste functie van deze planeet is als bevoorradingspunt voor de kolonie- en vrachtschepen die verder reizen naar de nieuwe gebieden.

 

De combinatie van deze factoren, alsook de bijzondere hoge temperaturen die op de meeste plaatsen op deze planeet heersen, maakt dat hier nooit grootschalige kolonisatie op gang is gekomen. De planeet telt maar enkele grotere steden, voornamelijk rond de keerkringen waar de temperaturen permanent zacht zijn en genoeg water valt om grootschalige landbouw te onderhouden.

 

Kaito

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 11 °C

 

 De planeet

 

Kaito wordt gekenmerkt door zijn enorme oceanen die 87% van de planeetoppevlakte omvatten. De enorme massa van de maan van Kaito zorgt voor een krachtige getijdewerking. Hierdoor komen de verspreide gebieden van vaste land met vaste regelmaat onder water te staan. De invloed van de maan veroorzaakt ook indirect zware bliksemstormen die grote delen van de planeet kunnen omvatten.

 

De koloniën op Kaito bestaan voornamelijk uit onderzeese steden. Het voornaamste export product van Kaito is waterstof, dat op massale schaal uit het zeewater ontgonnen wordt.

 

De hoofdstad, Shimei, is al vijftien jaar in wederopbouw na een separatisten-aanval.

 

Katsuro

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 18°C

 

 De planeet

 

Katsuro telde al een kolonie van de Dugo bij het uitbreken van de Uitbreidingsoorlog, en is in de eerste plaats een proefproject geweest voor de terraformatie van nieuwe planeten. De atmosfeer van deze planeet is sinds zijn ontdekking zwaar verrijkt geweest met stikstofgas en zuurstofgas. vervolgens is in de tijdspanne van tientallen jaren een artificieel ecosysteem opgebouwd.

 

 Momenteel telt Katsuro als een van de mooiste planeten in het rijk van de Dugo. De planeet kent vrijwel geen enkele zware industrie teneinde het fragiele ecosysteem te beschermen. Buiten de steden en de gebieden die gereserveerd zijn voor de landbouw wordt Katsuro wettelijk beschouwd als een groot natuurreservaat. Veel aristocratische families bezitten hier landgoederen. De voornaamste industrie van Katsuro is de wetenschap. Veel van de meest gerenommeerde universiteiten van de Dugo zijn hier gelegen.

 

Shinobu

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 17°C

 

De planeet

 

Shinobu is al sinds zover de jaartelling gaat de voornaamste industriële planeet van de Dugo. Het grootste deel van de ruimtevloot van de Dugo wordt gebouwd en onderhouden in één van de zes  geostationaire ruimtestations in een baan rond de planeet.  De atmosfeer van Shinobu zelf is zwaar vervuild door de industrie, en heeft een merkbaar roodbruine tint.  De planeet telt zeven grote  filteringinstallaties die het aantal broeikasgassen moet terug dringen.  Hun werkzaamheid wordt door vele experts in twijfel getrokken, maar ze bieden werkgelegenheid aan een groot deel van de lagere klassen.

 

De planeet kent een vrij minimale aanwezigheid van grondtroepen. De ruimtestations daarentegen zijn zwaar bewapend met ruimte-afweergeschut. Ook zijn er vrijwel permanent delen van de Dugo ruimtevloot gestationeerd in een baan rond de planeet.

 

Tarou

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 15°C

 

 De planeet

 

Tarou is een relatief kleine planeet met een zware kern die een aardse zwaartekracht veroorzaakt. De atmosfeer is leefbaar maar gevuld met onzuiverheden. Inwoners van Tarou hebben dikwijls ademhalingsproblemen.

 

Tarou is een van de oudste planeten van het Dugo rijk. De paar koloniën op deze planeet bestonden al voor de ramp van Tebras plaatsvond. Hoewel de planeet weinig economische of strategische waarde heeft beschouwen historici de archieven van deze kolonies van onschatbare waarde.  Dugo historici hechten in het bijzonder een enorme waarde aan de bewaarde genealogische documenten die sommige stambomen traceren naar voor de tijd van de ramp.

 

 Noburu

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 11°C

 

De planeet

 

Noburu is de eerste planeet die de Dugo in het nieuwe gebied gekoloniseerd hebben. Het klimaat van Noburu bestaat voor een groot deel uit toendra. De planeet kent maar een paar koloniën, aangezien de planeet pas relatief recent een deel uit maakt van het rijk van de Dugo. De koloniën zijn klein, wijd verspreid en tonen duidelijke invloeden van een zwaar militaire geschiedenis. Op deze planeet hebben zich veel veldslagen afgespeeld tijdens de burgeroorlog in 150NT. In die oorlog deed Noburu dienst als de productie planeet voor de ruimtevloot van de separatisten. Veel van de industriesteden  bestaan nog steeds, nu volledig verlaten en vervallen.

 

Op Noburu zijn nog steeds veel huurlinggroeperingen te vinden die na de burgeroorlog niet ingelijfd zijn bij de Inabayan, het leger van de senaat dat voornamelijk samengesteld werd uit private legers. Zij behouden hun historisch wantrouwen tegenover het officiële leger van de Dugo, en er heersen nog steeds spanningen tussen beide groepen. Noburu wordt sinds zijn herovering in de burgeroorlog gekenmerkt door zware militaire aanwezigheid en zeer strenge wetgevingen. De bewoonde kolonies zijn sinds de burgeroorlog voorzien van zware militaire verstevigingen om nieuwe onrusten te ontmoedigen.

 

Haruka

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 18°C

 

De planeet

 

Haruka is de tweede planeet in het nieuwe gebied die gekoloniseerd werd door de Dugo. De gunstige atmosfeer en het diverse klimaat maakten dat veel aristocraten hier hun intrek namen. Tijdens de burgeroorlog werd Haruka door de separatisten opgeëist als thuisplaneet. Veel van de aristocraten die hier toen verbleven steunde deze opstand.

 

 De aanwezigheid van de hogere Asul (Adel) op deze planeet maakt dat de sporen van de oorlog hier veel minder duidelijk zijn dan op Noburu. Tegen de tijd dat Haruku belegerd werd was de oorlog zo goed als beslecht. De kolonies zijn vrij snel herbouwd en de economie heeft hier een vlucht genomen, met name door te voorzien in de behoeftes van privé legers. Haruka kent een bijzonder grote handel in experimentele wapens. Ook wordt hier veel geld besteed aan het opzetten, onderhouden en trainen van huurlinglegers in dienst van de aristocratie.

 

Minoru

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: -4°C

 

 De planeet

 

Hoewel Minoru vrijwel geheel in ijs gehuld is, heeft deze planeet wel een atmosfeer die rijk is aan zuurstof. Deze wordt vrijgegeven door een fluorescerende bacterie die overal in het ijs weet te overleven. Dit veroorzaakt het unieke natuurkundige verschijnsel van de lichtgevende ijsvlaktes van Minoru. Het permanent verlicht oppervlakte van Minoru maakt dat de kolonisten van deze planeet voor alle buitenactiviteiten oogbescherming moeten dragen. Deze noodzaak is ondertussen een cultureel ingebakken element, en veel bewoners van Minoru neigen ook weg van de planeet verduisterde oogbescherming te dragen.

 

 De koloniën van Minoru zijn voornamelijk geconcentreerd rond de evenaar.  Minoru functioneert in de eerste plaats als handelspost tussen enkele van de grotere gekoloniseerde planeten van de Dugo.  Het meeste van de economie draait hier rond de logistiek.